Waarom sociale verkiezingen

Gepubliceerd: dinsdag 06 oktober 2015

Waarom zijn sociale verkiezingen zo belangrijk?

Om de vier jaar kunnen werknemers, dankzij de sociale verkiezingen, hun vertegenwoordigers kiezen in de Ondernemingsraden (OR) en de Comités voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW’s). Deze verkiezingen vinden over heel het land plaats van 7 tot 20 mei, en dit zowel in de privésector als in sommige openbare diensten. Voor een sterke syndicale vertegenwoordiging en een doeltreffende verdediging van de werknemers steunt de ACOD haar afgevaardigden tijdens de campagne om zo onze linkse waarden uit te dragen en de openbare diensten en hun werknemers te verdedigen.


Sociale versus syndicale verkiezingen

De betrekkingen tussen de overheden en de vakbonden worden geregeld door het syndicaal statuut. Dit statuut erkent de drie vakbonden die in de Nationale Arbeidsraad zetelen, namelijk ABVV, ACV, ACLVB als representatieve organisaties die hun representativiteit kunnen bewijzen door een regelmatige telling van hun ledenaantal.

Hoewel het syndicaal statuut niet voorziet dat er sociale verkiezingen als dusdanig georganiseerd worden in de openbare sector, betekent dat niet dat de democratie niet gerespecteerd wordt. Ze wordt gewoon op een andere manier georganiseerd dan in de private sector. Als gevolg van institutionele evoluties bestaan er verschillende mogelijke situaties.

In de openbare diensten die onder het syndicaal statuut vallen, verkiezen de leden van de ACOD hun afgevaardigden tijdens syndicale verkiezingen binnen hun respectievelijke sectoren. Andere sectoren, zoals Gazelco en TBM, vallen omwille van de commerciële dimensie van hun activiteit onder de regelingen voor de private sector en organiseren sociale verkiezingen.

De sociale verkiezingen hebben eveneens betrekking op andere segmenten van de openbare diensten waar het personeel geen specifiek syndicaal statuut heeft, bijvoorbeeld de sector Cultuur of bepaalde lokale diensten en vzw’s die tot de sector Lokale en Regionale Besturen behoren. In de sector Onderwijs vinden er sociale verkiezingen plaats bij de VUB. In de sector AMiO (Overheidsdiensten) ten slotte worden er sociale verkiezingen georganiseerd bij de vzw van de sociale dienst van de FOD Sociale Zaken en Volksgezondheid en bij de Nationale Loterij.


Kandidaat zijn, een actief engagement

Dankzij de sociale verkiezingen kunnen personeelsleden dus hun vertegenwoordigers voor het CPBW en de OR kiezen. Deze twee organen zijn samengesteld uit vertegenwoordigers die aangeduid werden door de werkgever en uit vertegenwoordigers die verkozen werden door het personeel.

Het CPBW beschikt, zoals de naam het al aangeeft, vooral over consultatieve bevoegdheden op vlak van veiligheid en hygiëne. De taken van de OR zijn veeleer gevarieerd en hebben betrekking hebben op de sociale aspecten van het bedrijfsleven. Ze beschikt eveneens over een zekere beslissingsbevoegdheid.

Gelet op het belang van deze organen in de sociale dialoog, houdt je kandidatuur een actieve daad in. Het is namelijk dankzij je actieve inzet dat je waarden als solidariteit, vooruitgang en sociale rechtvaardigheid kan doorgeven aan de werknemers. Het is eveneens een dankbaar engagement, want via je rol als afgevaardigde kan je je collega’s helpen en kan je meewerken aan het collectief belang.